Facebook

Obchodní podmínky - plné znění

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemný smluvní vztah mezi SPA & GOLF RESORT Lázně Kostelec u Zlína, který je provozován společnostmi ZLÍNSAT, spol. s r.o. a Lázně Kostelec u Zlína, spol. s r.o. (dále jen poskytovatel nebo společnost) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která služby v Resortu jako objednatel objednává (dále jen objednatel).

V případě rozporu ustanovení smluv včetně standardizovaných smluv společnosti a ustanovení VOP mají ustanovení těchto smluv přednost před ustanoveními VOP.

VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.

 Článek I.

Předsmluvní ujednání

1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek a potvrzení konečné objednávky ze strany poskytovatele.

2. Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě, nebo vyplněním rezervačního formuláře na webu poskytovatele (jinak jen po dohodě) a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.). Objednávky musejí být zaslány příslušnému oddělení společnosti, tj. Obchodnímu a rezervačnímu oddělení.

3. Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje poskytovatel souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.

4. Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou / zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou poskytovatel i objednatel povinni postupovat v souladu s tímto článkem. Poskytovatel se zavazuje učinit maximální úsilí pro poskytnutí dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.

Článek II.

Povinnosti smluvních stran

1. Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit společnosti za jejich poskytnutí sjednanou cenu.

Článek III

Nástup na pobyt

1. Při nástupu na pobyt se každý host v recepci hotelu prokáže občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. Po splnění uvedených zákonných povinností včetně vyplnění registrační karty (záznam pro cizineckou policii) recepce hosta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu.

2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád.

Článek IV

Platební podmínky

1. Požaduje-li poskytovatel zálohu na objednané služby, je objednatel povinen tuto zálohu společnosti řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě uvedeném; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po objednateli odpovídající storno poplatky dle článku V těchto VOP.

2. Objednatel je povinen za služby uhradit sjednanou cenu. Pakliže nebyla sjednána a uhrazena záloha ve výši 100 %, objednatel se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu) ve výši doplatku nebo celkové ceny objednaných služeb v hotovosti při nástupu na pobyt, není-li sjednáno jinak. Hosté bez rezervace platí plnou cenu pobytu v hotelové recepci před ubytováním na pokoj. Při nástupu na pobyt je každý dospělý klient povinen uhradit "Ubytovací poplatek městu".

Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem reklamovány v písemné formě, a to do 5-ti kalendářních dnů od data jeho obdržení. Ani reklamace však neopravňuje objednatele neuhradit daňový doklad (fakturu) v termínu splatnosti a v plné výši. V případě uznání reklamace s finanční kompenzací bude tato objednateli refundována.

3. Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet poskytovatele uvedený na vystaveném dokladu (faktuře), nebo složením hotovosti v hotelové recepci, není-li dohodnuto jinak.

4. V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má poskytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele
k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/ nejstarších pohledávek, kterou/ které má vůči objednateli po lhůtě splatnosti.
Poskytovatel je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření a jiné sankce …atd).

6. Sleva na věrnostní poukaz lze uplatnit jen v době platnosti poukazu, jen při přímé objednávce a platbě klientem. Taková sleva nelze uplatnit prostřednictvím třetí strany (CK, zaměstnavatel, stravenky atd.) 

7. Změna cen uvedených na webu a v katalogu vyhrazena pro SPA & GOLF RESORT Lázně Kostelec u Zlína

Článek V.

Storno podmínky

1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.

2. Storno je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li to možné, tak u jejích nadřízených.

3. Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:

Do 21 dnů před očekávaným nástupem na pobyt bude účtován manipulační poplatek 5% z ceny objednaných služeb.

20 - 7 dnů před očekávaným nástupem na pobyt 25 % z ceny objednaných služeb.

6 - 2 dny před očekávaným nástupem na pobyt 50 % z ceny objednaných služeb.

Méně než 48 hod. před očekávaným nástupem na pobyt nebo v případě nedojezdu 100% celkové ceny objednaných služeb, maximálně však za 6 dní (6 x 24 hod.) pobytu.

4. Cenou objednaných služeb se pro účely těchto VOP rozumí cena za ubytování, stravu, lázeňské procedury, pronájem, sportoviště, služby trenérů apod., magistrátní poplatek a DPH v zákonné výši.

5. Storno poplatek bude alokován z objednatelem uhrazených záloh , nebo bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou). Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

Článek VI.

Reklamace služeb

1. Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li to možné, tak u jejích nadřízených. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek
a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou.

2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky.

Článek VIII.

Jurisdikce

1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb, pokud pokud poskytovatel služeb poskytuje plnění v určeném termínu.

Článek IX.

Souhlas se zasíláním obchodních nabídek

1. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek poskytovatelem, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Objednatel vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním poptávkového formuláře na stránce poskytovatele. Tento souhlas má objednatel možnost kdykoliv zrušit.

Článek X.

Vyšší moc

1. Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména poškození provozovny a jeho zařízení následkem živelných pohrom či havárií, v případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.

Článek XI.

Další ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost poskytovatele, objednatele
i klientů objednatele se řídí pravidly dle ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit stejně, jako by ji způsobil sám.

2. Poskytovatel je oprávněn při příjezdu klientů vyžadovat garanci ve formě předautorizace platební karty, případně zálohy v hotovosti. Společnost se zavazuje při odjezdu klientů a po vypořádání případných pohledávek dle tohoto odstavce tuto kauci, případně její část, klientům vrátit.

3. Shledá-li společnost jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení ubytovacího či provozního řádu, má společnost právo, po projednání celé věci
s objednatelem, ukončit ubytování objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř. bez omezení práva ubytování naúčtovat.

4. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl.

5. Host bere na vědomí, že pro uložení cenností (v max. Hodnotě 20000 CZK.) slouží trezor na recepci. Hotel nezodpovídá za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných volně na pokoji a v hotelu mimo trezor.

6. Ve všech hotelových prostorách je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo za každé jednotlivé porušení účtovat hostům částku ve výši 10000 CZK za ohrožení požární bezpečnosti a hloubkové čištění prostor.

7. Osobní věci, které si host zapomene v hotelu, budou následně nalezeny a požaduje jejich zaslání, budou hostovi zaslány na dobírku Českou poštou na jeho náklady.

8. Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.

9. Poskytovatel je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření, či jiných obdobných případech).

Článek XII.

Závěrečné ustanovení

  1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2022.

 

 

Chcete získávat nejnovější informace o novinkách v hotelu? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy. *Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky. Ze zasílaní newsletteru se budete moci kdykoliv odhlásit. Více informací na mailové adrese: newsletter@hotel-kostelec.cz

Sem nic nepište!