Instagram Facebook

GDPR

Informace o zpracování a ochraně OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento informační text o zpracování osobních údajů platí pro klienty služeb v Hotelu Lázně Kostelec u Zlína a v lázeňském resortu Lázně Kostelec u Zlína, tedy společností:

 • Lázně Kostelec u Zlína, spol.s r.o., Lázně 493, Kostelec,76314 Zlín 12
  IČO 25512731

 • ZLINSAT, spol. s r.o. ,Zlín – Kostelec, Lázně 493 ,763 14 ZLÍN 12
  IČO 49972375

Vážení klienti,

z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti ke 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz a přinášíme Vám následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

I. Jaké údaje zpracováváme

Přijedete-li do našich Lázní nebo Lázeňského hotelu, zpracováváme tyto údaje:

U Vašich léčebných pobytů v našich Lázních:

- kontaktní osobní údaje obsažené v registrační kartě hosta, kterou jste vyplnili při započetí svého pobytu v našich lázních:

 • jméno a příjmení, příp. titul,

 • datum narození,

 • adresa trvalého pobytu,

 • telefonní a e-mailové spojení,

 • v případě cizinců navíc ještě údaje vyžadované ze zákona pro hlášení pobytu cizinců (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza),

- údaje obsažené v návrhu na lázeňskou péči – kromě kontaktních údajů též:

 • údaje o zdravotní pojišťovně,

 • rodné číslo pojištěnce,

 • údaje o navrhujícím lékaři,

 • údaje o zaměstnavateli,

 • údaje o diagnóze / indikaci,

 • údaje o navrhované délce pobytu,

- údaje o Vašich absolvovaných léčebných pobytech – údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našich zařízeních a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami v případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče,

- v případě samoplátců též údaje o úhradě pobytu (případně včetně Vašeho čísla účtu, či čísla platební karty).

Pokud si rezervujete pobyt přes cestovní kancelář nebo rezervační portál

Získáváme vaše osobní údaje přímo od cestovní kanceláře a v případě rezervace přes jiné, než naše webové stránky, od provozovatelů údajů v rámci „Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů“. Údaje o těchto správcích a o tom, jak vaše údaje zpracovávají, naleznete na webových stránkách cestovních kanceláří nebo rezervačních portálů, přes které jste rezervaci provedli.

Kamerový systém

Abychom v rámci prevence jakéhokoliv ohrožení bezpečnosti a zdraví našich klientů a případného potenciálního ohrožení majetku předešli těmto ohrožujícím situacím, v některých částech hotelové budovy máme kamerový systém umístěný. V rámci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je naším právním důvodem pro provozování kamerového systému zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů (viz. čl. 6 ods. 1 písm. f). Správcem dat jsou Hotel a Lázně Kostelec.

Jiné Vaše osobní údaje nezpracováváme.

II. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Údaje obsažené v návrhu na lázeňskou péči a údaje vyplněné v registrační kartě hosta, společně s údaji o úhradě pobytu zpracováváme na základě právního vztahu mezi Vámi a našimi Lázněmi, jehož předmětem je poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb (ubytovacích, stravovacích apod.). Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb. Návrh na lázeňskou péči naše Lázně získávají od Vaší zdravotní pojišťovny.

Obdobně též údaje o Vašich absolvovaných léčebných pobytech zpracováváme na témže právním základě, v případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvkové péče) se k němu přidává též naše povinnost poskytnout zdravotní pojišťovně údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našich zařízeních a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami a umožnit jejich kontrolu pojišťovnami.

V případě cizinců zpracováváme údaje nutné pro hlášení pobytu cizinců, a to na základě povinnosti uložené nám zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto zpracování provádíme výhradně za účelem splnění uvedené povinnosti, zahrnuje předání údajů obsažených v přihlašovacím tiskopise cizinecké policii.

V případě, kdy jste nám poskytli souhlas ke zpracovávání Vašich kontaktních údajů a údajů o Vašich pobytech u nás, zpracováváme tyto údaje na základě Vašeho souhlasu. Účelem zpracování je zde naše možnost informovat Vás o nabídkách našich služeb.

Z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem 480/2004 zpracováváme po Vašem udělení souhlasu Vaše jméno a emailovou adresu pro zasílání e-mailových nabídek. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé takové zprávy.

Za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb zpracováváme údaje o poskytnuté péči po dobu Vašeho léčebného pobytu v našich lázních a po jeho ukončení po dobu, po kterou je zdravotní pojišťovna na základě obecně závazných právních předpisů oprávněna provést kontrolu poskytnutých hrazených služeb a jejich vyúčtování. Obdobně v případě příspěvkové péče či v případě péče hrazené samoplátcem, zpracováváme údaje o poskytnuté péči po dobu, v níž je samoplátce oprávněn zpochybnit poskytnutí péče.

Účetní a daňové doklady, kterými poskytnutou péči vyúčtováváme, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

V našich lázních nedochází k případům zpochybnění poskytnutých služeb zdravotní pojišťovnou, či Vámi – samoplátcem. Pokud by k takovému případu došlo, byli bychom nuceni zpracovávat údaje o poskytnuté péči po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany našich práv v takovémto sporu. V případě takovéhoto zpracování Vašich osobních údajů bychom Vás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovali.

V případě údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve.

Účelem kamerového systému je ochrana majetku správce, života a zdraví všech osob. Data jsou vymazávána ve lhůtě 5 dnů. Přístup k datům je správcem řízen, zabezpečen a chráněn. V případě zachycení incidentu je záznam uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu. Data nepředáváme třetím osobám s výjimkou předložení záznamu orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro účely přestupkového řízení k vyřešení případného incidentu. V takovém případě je předání záznamu řádně evidováno.

III. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme výhradně příslušné zdravotní pojišťovně pro účely kontroly, která je zdravotním pojišťovnám uložena obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Jste-li samoplátcem poskytnuté péče, pak Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme nikomu.

V případě cizinců předáváme cizinecké policii osobní údaje obsažené v přihlašovacím tiskopise.

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.

IV. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

 • právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme,

 • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,

 • v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Vašich osobních údajů),

 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

 • právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou,

 • v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas,

 • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

 • máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.

 

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese:

Hotel a Lázně Kostelec u Zlína, Lázně 493, 763 14 Zlín 12.

Můžete nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@hotel-kostelec.cz nebo lazne@hotel-kostelec.cz.

Tento dokument je platný od 25. 5. 2018 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze
bude vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti.

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
gdpr-ochrana osobních údajů.pdf dokument PDF48.71 kB
Chcete získávat nejnovější informace o novinkách v hotelu? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy. *Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 10 let. Ze zasílaní newsletteru se budete moci kdykoliv odhlásit. Více informací na mailové adrese: newsletter@hotel-kostelec.cz

Sem nic nepište!